‘Objects Of The Universe’ Interesni Kazki solo exhibition. September 2011, Milan,Italy